Tegevused

Back

09. JUUNI 2020

Statistika

Vähiregistril põhinevad andmed ja statistika avaldatakse iga-aastaselt mitmetes Eesti ja rahvusvahelistes andmebaasides.

 • Rahvusvahelised andmebaasid
  • Vähk maailmas – Cancer Incidence in Five Continents (CI5) ja GLOBOCAN
  • Euroopa vähihaigestumuse ja –suremuse andmebaas (ECO)
  • Rahvusvahelised lastevähihaigestumuse andmebaasid (ACCIS, IICC)
  • Euroopa vähielulemuse andmebaas (EUROCARE)
  • Harva esinevad vähid (RARECARENet)

Andmete avaldamise ajaline nihe

Eesti Vähiregister järgib enamikus riikides kehtivat reeglit, et lõplik ja korrastatud andmetel põhinev haigestumusstatistika esitatakse umbes kaks aastat pärast haigestumusaasta lõppu (nt USA-s 22 kuu jooksul).

Register jälgib vähihaiget kogu elu vältel. Andmete laekumine diagnoosi, diagnoosimismeetodite ja ravi kohta eri tervishoiuteenuse osutajatelt on aeganõudev. Infot sama isiku kohta tuleb korduvalt juurde ja sageli laekuvad andmed vähi diagnoosimisest ajaliselt märksa hiljem.

Vähiregistri pidamise eesmärk on võimalikult täielike, kvaliteetsete ja rahvusvaheliselt võrreldavate andmete esitamine. See on aeganõudev, sest vaja on:

 • sisestada teatised vähiregistri andmebaasi ja arhiveerida need isikupõhiselt
 • panna kokku vähijuhud eri teatistelt laekunud info järgi
 • saata tagasipäringud ehk registripoolsed andmepäringud tervishoiuteenuse osutajatele, kui vähiregistrile on laekunud vähijuhu kohta ainult „Patoloogia osakonna teatis vähiregistrile" ja puudub „Teatis vähiregistrile“, mis on vähijuhu registreerimise alus ning seejärel registreerida varem teatamata vähijuhud saabuvate vastuste põhjal
 • lisada surma põhjuste registriga andmevõrdlusel saadud surmaandmed vähiregistri andmebaasi, leida võimalikud teatamata vähijuhud ning saata tagasipäringud arstliku surmateatise välja andnud tervishoiuteenuse osutajatele ja registreerida varem teatamata vähijuhud saabuvate vastuste põhjal
 • täiendada registreeritud vähijuhte SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla andmebaaside väljavõtete järgi
 • registreerida varem teatamata vähijuhud SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinidokumentatsiooni põhjal
 • kontrollida vähijuhtude põhiandmeid rahvusvaheliste kvaliteedikontrolli programmide abil ja vajadusel parandada
 • fikseerida andmebaasi uus seis ja analüüsida haigestumusandmeid

Hinnanguliselt täiendame aastas umbes 13 000 andmebaasis olemasolevat kirjet. Uusi vähijuhtude kirjeid lisame aastas ligikaudu 8500.