Tegevused

Back

09. JUUNI 2020

Tuberkuloosiregister

Tuberkuloosiregistrit peetakse tuberkuloosijuhtude registreerimiseks ning ravi kulgemise ja tõhususe analüüsiks.

Registris kogutavad andmed võimaldavad välja töötada tuberkuloositõrjemeetmeid, korraldada tervishoiuteenuseid ja tuberkuloosihaigestumuse statistikat ning läbi viia teaduslikke ja epidemioloogilisi uurimistöid.

Tuberkuloosiregistrisse kogutavad isikupõhised andmed ning nende alusel koostatavad aruanded ja statistika võimaldavad täpselt jälgida haigestumise dünaamikat ja kasutatud raviskeemide efektiivsust, sealhulgas ravimresistentsuse arengut, et õigeaegselt määratleda probleemsed piirkonnad ja tuberkuloosihaigete alarühmad, kus on vajalik täiendav sekkumine.

Haigusjuhtude andmed registreeritakse raviarstide või patoloogide saadetud tuberkuloosihaige andmekaartide ja ravikaartide põhjal. Andmed tuberkuloosibakteri M.Tuberculosis'e esinemise ja ravimresistentsuse kohta saadetakse mükobakterioloogia laboratooriumitest.

Andmete väljastamine ja avaldamine:

 • kontrollitud andmete esitamine Statistikaametile
 • instituudi tervisestatistika andmebaasis 
 • lühikogumike koostamine 
 • päringutele vastamine
 • rahvusvaheliste koostööprojektide raames edastatakse Eesti tuberkuloosihaigestumuse ja ravitulemuste andmed ka Maailma Terviseorganisatsioonile ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele (European Centre for Disease Prevention and Control, lühend ECDC). Värskeim Euroopa tuberkuloosi haigestumise aastaraamat – Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe on kätte saadav ECDC kodulehel.
 • Statistiliste või isikut tuvastada võimaldavate tunnusteta andmete saamiseks võib teabenõude esitada e-kirja teel vabas vormis.
 • Isikustatud isikuandmeid sisaldava päringu korral tuleb täita teabenõude vorm.

Registri elektroonilises andmebaasis on andmed alates 1987. aastast. Selle ajaga on Eestis kokku registreeritud üle 10 000 tuberkuloosijuhu. Eestis on tuberkuloos kui nakkushaigus kuulunud ametlikule registreerimisele alates 1922. aastast.

 

 • Õigusaktid ja alusdokumendid

  Õigusaktid ja alusdokumendid

  Tuberkuloosiregister lähtub oma töös järgmistest õigusaktidest: tuberkuloosiregistri põhimäärus rahvatervise seadus ...

 • Statistika

  Statistika

  Tuberkuloosiregistri andmed avaldatakse instituudi tervisestatistika andmebaasis Euroopa Haiguste Kontrolli ja Seire...

 • Teabenõue

  Teabenõue

  Tervise Arengu Instituudi hallatavates meditsiiniregistrites olevad andmed võimaldavad hinnata nii rahvastiku tervisenäi...