Tegevused

Back

19. MÄRTS 2019

Vähi sõeluuringute register

Vähi sõeluuringute register kogub rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringu programmide käigus saadud andmeid:

 • uuringutes osalemine
 • tehtud uuringute ja lisauuringute tulemused
 • teostatud ravi (avastatud muutuste korral)

Registrisse kogutud andmete põhjal saab analüüsida ja regulaarselt hinnata sõeluuringuprogrammide tõhusust ja kvaliteeti ning teha epidemioloogilisi uurimistöid. Teadus- ja uurimistööde põhjal on võimalik kujundada tervishoiupoliitikat ning planeerida paremini rahalisi ja inimressursse.

Lisaks on registri eesmärk hõlbustada sõeluuringus osalemise kutsete edastamise protsessi. Kutsed saadetakse inimesele rahvastikuregistris märgitud aadressile. Oma aadressi on võimalik kontrollida ja muuta portaalis www.eesti.ee. Samuti edastatakse kutse inimesele läbi tervise infosüsteemi patsiendiportaalis (www.digilugu.ee).

Vähi sõeluuringute eesmärk on vähi ennetamine ja varajane avastamine. Mida varem vähk avastatakse, seda paremad on võimalused selle raviks. Varajane avastamine tagab patsiendi paremad ravitulemused, vähenevad ravikulud ja paraneb elukvaliteet.

Andmete kogumine

Register toimib digitaalse registrina, millesse andmete esitamine käib tervise infosüsteemi (www.e-tervis.ee) vahendusel ja mis suhtleb riiklike registrite ja andmekogudega (nt rahvastikuregister, surma põhjuste register, vähiregister, haigekassa) üle X-tee andmevahetuskihi.

Kõik andmed laekuvad automaatsete andmepäringute käigus. Kogutavad andmed on seotud sõeluuringule kutsumise, teostatud uuringute ja raviga. Kogutav andmekoosseis on leitav vähi sõeluuringute registri põhimäärusest.

Registri ajalugu 

Vähi sõeluuringute register loodi 2015. aastal. Esimesed kokkuvõtted 2015. a rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringutest avaldati 2016. a teises pooles.

Alates 2016. a juulist kogutakse registrisse ka jämesoolevähi sõeluuringute andmeid.

Andmete avaldamine

Lisainfot vähi sõeluuringutest 

 • Teabenõue

  Teabenõue

  Tervise Arengu Instituudi hallatavates meditsiiniregistrites olevad andmed võimaldavad hinnata nii rahvastiku tervisenäi...

 • Õigusaktid ja alusdokumendid

  Õigusaktid ja alusdokumendid

  Vähi sõeluuringute register lähtub oma töös järgmistest õigusaktidest: vähi sõeluuringute registri registri põhimääru...

 • Statistika

  Statistika

  Vähi sõeluuringute registri asutamise ja pidamise põhimäärus jõustus 16. jaanuarist 2015. Sellest alates on olnud regist...