Tegevused

Back

26. AUGUST 2020

Personaalmeditsiin

Mis on personaalmeditsiin?

Personaalmeditsiinis leitakse igale inimesele just talle sobiv ennetus- või raviplaan, analüüsides terviklikult tema käitumise, keskkonna ja tervise andmeid (sh geneetiline eelsoodumus).

Personaalmeditsiin võimaldab pakkuda õigeid teenuseid õigel ajal õigele inimesele, ja toob tähelepanu ravilt ennetusele.

Vaata ka personaalmeditsiini tutvustavat filmi ning testi enda riske 2. tüübi diabeedi osas!

Personaalmeditsiini 6 põhimõtet

 • Personaalne. Võimalikult tulemuslike terviseteenuste osutamiseks kaasatakse tavapärasest enam erinevaid isikupõhiseid andmeid: terviseuuringute tulemused (sh info geneetilise eelsoodumuse kohta), info käitumisharjumuste kohta (nt sporditulemused, liikumis- ja toitumisharjumused jms) ning ka keskkonna andmed
 • Prognoosiv. Kasutatakse IT-lahendusi, mis suudavad suurema hulga andmete alusel ennustada paremini haigusriske, aga ka ravi efektiivsust ja kõrvaltoimeid
 • Ennetav. Ennetustegevused on lahutamatu tervishoiuteenuse osa, et inimese elus pikeneks ilma haigusteta elatud aeg
 • Kaasav. Keskne roll inimesel, kes on uudsete terviseteenuste ja ka IT-lahenduste toel aktiivselt kaasatud enda tervise ning ka vajadusel ravi jälgimisse
 • Psühholoogiat arvestav. Loodavad teenused arvestavad inimese isiksuse eripäradega, et tagada just talle sobivaim lähenemine soovitud tulemuse saavutamisel
 • Avatud. Andmeanalüüsis leitud ühiskonna toimimise mustreid kasutatakse parema terviseteenuse pakkumiseks nii üldisel kui personaalsel tasandil

Personaalmeditsiini rakendamise protsessi kirjeldab see joonis. 

Per med 1

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Allikas ja täpsem teave: Ülevaade personaalmeditsiini mõiste arengust teaduskirjanduses

Personaalmeditsiin Eesti tervisesüsteemis

Eestis on seatud eesmärgiks personaalmeditsiini rakendamine, mis kajastub ka kinnitatud raamdokumentides:

Personaalmeditsiini teenused peavad:

 • omama selget mõju ennetuse, ravi või diagnostika osas, olema tõenduspõhised ja tulemuslikud
 • aitama kohe või tulevikus hoida kokku tervishoiusüsteemi kulusid
 • tagama patsientide turvalisus nii andmekaitse, väärkasutuse kui tehniliste vigade osas
 • täitma personaalmeditsiini põhimõtteid
 • olema ligipääsetavad kõikidele Eesti elanikele

Selleks, et personaalmeditsiini lahendused jõuaksid inimesteni, osalevad selle loomisel ning rakendamisel mitmed organisatsioonid ja asutused.
Personaalmeditsiini rakendamist Eestis juhib Tervise Arengu Instituut.

2019. aastal alustati personaalmeditsiini teenuste pakkumise võimaldamiseks IT-platvormi loomist, mis võimaldaks turvalist inimese erinevate tervisega seotud andmete analüüsi ning nende alusel personaalsete soovituste andmist. Seejuures luuakse võimalus ka geeniandmete operatiivseks kasutuseks personaalmeditsiini teenuste osutamisel.

Eesti on ainus riik maailmas, kus geenidoonorite abiga on olemas teadmine ligi 20% riigi rahvastiku geeniandmetest ja see võimaldab lisada suurele hulgale inimestele täpsemaks riski hindamiseks ka geneetilise komponendi.

Per med 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniliste lahenduste loomise puhul pööratakse erilist tähelepanu isikuandmete töötlemise turvalisusele ja konfidentsiaalsusnõuete täitmisele, mille aluseks on inimese nõusolek tema andmete kasutamiseks tervishoius. 

Eetika

Meditsiinis on traditsiooniliselt olnud olulised järgmised eetilised printsiibid: patsiendi autonoomia, mittekahjustamine, heategemine ning õiglane kohtlemine.

Kuigi personaalmeditsiin on kantud samadest põhimõtetest, rõhutatakse selle valdkonnaga seoses eraldi ka järgmisi teemasid. 

 • Personaalmeditsiini ennetav osa tähendab ühelt poolt seda, et inimestel on võimalus tegutseda haiguste ärahoidmise nimel, samas võib info riskide tõenäosusest tekitada ka liigseid muremõtteid. Seepärast on personaalmeditsiinis eriti oluline nii inimese enda teadlik nõusolek ja soov oma riske teada, kui nõustamisteenus tervishoiutöötajalt.
 • Personaalmeditsiinis on väga tähtsal kohal terviseandmete analüüs, kuhu on sageli kaasatud ka patsientide delikaatset infot. Oluline on, et patsiendid usaldaksid kõiki personaalmeditsiinisüsteemis kaasalöövaid partnereid (vt joonis ülal), kes tagavad andmete turvalise liikumise ja patsientide privaatsuse.
 • Kuna personaalmeditsiinis mängib olulist rolli geeniinfo, mis on teatavasti veresugulaste vahel jagatud, siis on muutumas ka meie arusaamad privaatsuse piiridest. Näiteks ennetav terviseinfo võib peale konkreetse patsiendi olla otseselt oluline ka tema lähedastele.