Tegevused

Back

18. DETSEMBER 2020

Raseduse infosüsteem

Raseduse infosüsteem koosneb kahest andmekogust: 

 • meditsiinilisest sünniregistrist
 • meditsiinilisest raseduse katkemise ja katkestamise registrist

Uued andmete kogumise dokumendid

Alates 1. jaanuarist 2020 kehtivad registrites uued andmete kogumise alusdokumendid.

Uue andmekoosseisu aluseks on 15.03.2019 vastu võetud raseduse infosüsteemi põhimäärus.

Sünnikaart täidetakse iga elusalt või surnult sündinud lapse kohta. Enneaegse lapse kaart täidetakse lisaks sünnikaardile iga raseduskestusega kuni 33+6 (kaasa arvatud) nädalat elusalt sündinud lapse kohta.

Kõiki andmekaarte saab täita arvutiekraanilt, salvestades faili oma arvutisse.

Ekraanilt täitmisel tuleb täidetud andmekaart salvestada uue failinimega arvutisse. Andmete elektroonseks esitamiseks tuleb andmekaart krüpteerida aadressile Tervise Arengu Instituut krüpto ning edastada registrisse e-posti teel (kart.allvee@tai.ee).

Sünni- ja enneaegse lapse kaardi all paremas nurgas, raseduse katkemise/katkestamise andmekaardi all vasakus nurgas olevale nupule „Tühjenda väljad“ klõpsamine kustutab ekraanil oleva kaardi väljadele sisestatud info ning kaart on valmis uuesti täitmiseks.

Ekraanilt täidetavat andmekaarti saab välja printida kas juba täidetuna või tühja blanketina, mis täidetakse sel juhul käsitsi.

Tööpõhimõtted 

Infosüsteem kogub isikustatud andmeid kõikide Eestis toimunud sündide ning raseduste katkemiste ja katkestamiste kohta. 

Kogutavad andmed võimaldavad analüüsida sündimust, perinataalset suremust ja haigestumust mõjutavaid tegureid ning hinnata rasedusaegset jälgimisperioodi. Saadud andmeid kasutatakse epidemioloogilistes teadusuuringutes, tervishoiuteenuse korraldamiseks ja statistika tootmiseks

Sünniregistri andmete kogumise alusdokument on pdf small sünnikaart, mille esitavad registrile kõik Eestis sünnitusabi osutavad tervishoiuasutused ja kodusünnitusabi teenust osutavad ämmaemandad iga elusalt või surnult sündinud lapse kohta. 

Enneaegse lapse kaart täidetakse lisaks sünnikaardile iga raseduskestusega kuni 33+6 (kaasa arvatud) nädalat elusalt sündinud lapse kohta.

Raseduse katkemise ja katkestamise registri andmete kogumise alusdokument on pdf smallraseduse katkemise ja katkestamise andmekaart, mis täidetakse kõikides rasedusi katkestavates ja katkenud rasedusega naistele arstiabi osutavates tervishoiuasutustes (k.a eraarstid) toimunud raseduse katkemise või katkestamise kohta (v.a emakaväline rasedus).

Registrites toimub andmete:

 • sisestamine elektroonsesse andmebaasi
 • kodeerimine
 • kontrollimine ja täpsustamine
 • standardtöötlus ja päringutele vastamine
 • väljastamine ja publitseerimine
 • säilitamine ja paberkandjal arhiveerimine

Andmete väljastamine ja avaldamine:

 • Statistiliste või isikut tuvastada võimaldavate tunnusteta andmete saamiseks võib teabenõude esitada e-kirja teel vabas vormis
 • Isikuandmeid sisaldava päringu kohta tuleb täita teabenõude vorm

Sünniregister sisaldab andmeid alates 1992. aastast. Raseduse katkemiste/katkestamiste statistika on kättesaadav alates aastast 1996.

 • Õigusaktid ja alusdokumendid

  Õigusaktid ja alusdokumendid

  Raseduse Infosüsteem lähtub oma töös järgmistest õigusaktidest: raseduse infosüsteemi põhimäärus rahvatervise seadus...

 • Statistika

  Statistika

  Raseduse Infosüsteemi andmed avaldatakse: instituudi tervisestatistika andmebaasis (sünnistatistika on leitav al...

 • Teabenõue

  Teabenõue

  Tervise Arengu Instituudi hallatavates meditsiiniregistrites olevad andmed võimaldavad hinnata nii rahvastiku tervisenäi...