Tegevused

Back

02. NOVEMBER 2020

Teabenõue

Tervise Arengu Instituudi hallatavates meditsiiniregistrites olevad andmed võimaldavad hinnata nii rahvastiku tervisenäitajaid kui tervishoiuteenuste kvaliteeti ja korraldust.

Registriandmete alusel toodetakse statistikat, jälgitakse elulemuse, haigestumuse, suremuse ja sündimuse trende ning tehakse rahvusvahelisi võrdlusi teiste riikidega. Andmed on olulised teadustöö, eriti epidemioloogiliste uuringute läbiviimisel.

Registritest on võimalik andmeid küsida kolmel viisil.

Statistilisi või isikut tuvastada võimaldavate tunnusteta andmeid saab pärida e-kirja teel.

Otseselt ja kaudselt tuvastatavate isikuandmete saamiseks tuleb vormistada taotlus. Isiku kaudne tuvastamine on võimalik siis, kui üksikkirjetena päritavatel andmetel puuduvad küll otsesed isikut tuvastada võimaldavad tunnused (nimi, isikukood), kuid teised tunnused (elukoht, haridustase, vanus, sünniaeg, elukutse, diagnoosimise, sünnitamise vm kuupäev ja tervishoiuasutus) võimaldavad kombineeritult isiku kindlaks teha.

Üksikjuhtude kaupa väljastatakse isikuandmeid isikule endale, lähisugulastele ja pärijatele (nt surma põhjuse andmed), samuti seaduse alusel (kindlustusjuhtumid).

Andmete taotlemine

Registrites olevate statistiliste või isikut tuvastada võimaldavate tunnusteta andmete saamiseks võib teabenõude esitada registri juhatajale e-kirja teel vabas vormis.

Teadusuuringu või muu seadusest tuleneva kohustuse puhul tuleb isikuandmete, sealhulgas isiku kaudset tuvastamist võimaldavate andmete taotlemisel täita andmete kasutamise taotlus.

Teadustöös andmete kasutamise taotlus

Taotlusega koos esitatakse vastavad dokumendid (eetikakomitee luba, Andmekaitse Inspektsiooni kooskõlastus, eetikakomitee loa aluseks olev taotlus vm asjasse puutuvad dokumendid).

Andmete taotlemisel jälgitakse minimaalsuse printsiipi (andmete koguse vastavus kasutamise eesmärgile) ja teisi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid.

Taotluses:

  • märgitakse andmetele vastav register(id), täpne valim, kelle kohta andmeid päritakse ning taotletavate andmete täpne koosseis
  • tuuakse välja andmete taotlemise õiguslik alus, viidates vastavatele õigusaktidele paragrahvi, lõike ja punkti täpsusega
  • märgitakse andmete kasutamise eesmärk: teadustöö või muu seadusest tuleneva projekti nimetus ja kestus ning lisatakse teadustöö või projekti lühikirjeldus, andmete liikumine, juurdepääsuõigused, samuti andmete säilitamise ja hävitamise tingimused
  • pannakse kirja plaanitavad publikatsioonid
  • märgitakse eelistatud andmete formaat ning koos taotlusega esitatavate dokumentide loetelu

Juhul, kui andmed antakse üle teisele isikule, pannakse kirja andmeid vastuvõtva isiku kontaktandmed.

Kuidas vormi täita?

Taotluse vormistamiseks palume täita kõik selle lahtrid. Enne allkirjastamist veendu, et kõik väljad on täidetud korrektselt ning esitatud andmed tõesed. Taotletud andmete loetelu peab olema vastavuses esitatud dokumentidega (eetikakomitee luba, loa aluseks olev taotlus).

Palume järgida andmete küsimise minimaalsuse printsiipi ja viidata korrektselt isikuandmete väljastamise aluseks olevatele õigusaktidele.

Pärast vormi täitmist salvestage dokument PDF-formaadis oma arvutisse, allkirjastage digitaalselt ja saatke vastava registri juhi e-posti aadressile.

Andmete väljastamine

Isikuandmete (sealhulgas isiku kaudset tuvastamist võimaldavate andmete) väljastamisel vormistatakse andmete üleandmise-vastuvõtmise akt, andmed krüpteeritakse ja edastatakse elektroonselt andmete taotlejale taotluses kirjeldatud formaadis.

Teabenõue

Isikuandmete väljastamise taotlemisel muul eesmärgil täidetakse teabenõue.

Muu eesmärgi all mõistetakse üksikjuhtude kaupa isikuandmete väljastamist näiteks lähisugulastele, pärijatele või seaduse alusel (nt kindlustus või muud juhtumid).

Teabenõue allkirjastatakse üldjuhul digitaalselt ja saadetakse vastava registri juhi e-posti aadressile. Erandjuhtudel võib teabenõude välja printida ja käsitsi allkirjastada. Allkirjastatud dokumendi võib tuua kohale, saata postiga või skaneerituna vastava registri juhi e-posti aadressile.

Skaneeritud dokumendi puhul tuleb andmete üleandmisel-vastuvõtmisel esitada lisaks originaaldokument.

Täpsemat infot digitaalse allkirjastamise kohta saab SIIT.

Vaata ka:

Kontakt