Tegevused

Back

09. JUUNI 2020

Registrid

Eesti rahvastiku tervise ja meditsiiniga seotud riiklikke statistilisi andmeid kogub, töötleb ja levitab nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt kuus meditsiiniregistrit ja -andmekogu:

Tervisestatistika andmeallikad on lisaks tervisestatistika osakonna kogutavad tervishoiuteenuste osutajate aruanded ja riigiülesed uuringud.

Usaldusväärsete ning võrreldavate andmete kogumine on vajalik rahvastiku terviseseisundi hindamiseks, rahvastikus toimuvate trendide jälgimiseks-analüüsimiseks ja teadustööde tegemiseks. Seeläbi saadav teave aitab teha tõenduspõhiseid otsuseid – planeerida ennetustööd ja töötada välja riiklikke tervisepoliitikaid.

Raseduse infosüsteemi

... peetakse raseduse kulgemise, katkemise ja katkestamise ning ema ja vastsündinu haigestumuse ja suremuse analüüsimiseks.

Infosüsteem annab olulise panuse tervishoiuteenuste korraldamiseks, tervisepoliitika väljatöötamiseks, diagnostika ja ravikäsitluse hindamiseks ning statistika ja teadusliku uurimistöö, sealhulgas epidemioloogiliste uuringute tegemiseks.

Raseduse infosüsteem koosneb meditsiinilisest sünniregistrist ning meditsiinilisest raseduse katkemise ja katkestamise registrist.

Surma põhjuste register

... kogub andmeid kõikide Eesti territooriumil ja Eesti välisesinduses registreeritud surmajuhtumite kohta.

Registri eesmärk on andmete kogumine ja töötlemine riikliku sotsiaalpoliitika väljatöötamiseks, rahvastiku koostise ja terviseseisundi hindamiseks ning sotsiaal- ja tervisevaldkonna ennetustegevuste planeerimiseks.

Vähiregister

... kogub andmeid kõigi Eestis diagnoositud vähijuhtude kohta.

Registriandmete põhjal analüüsitakse vähihaigestumust, -levimust ja -elulemust ning viiakse läbi vähi esinemist käsitlevaid teadusuuringuid.

Vähiregistri andmed on vajalikud vähitõrjemeetmete kavandamiseks ning nende tõhususe hindamiseks.

Tuberkuloosiregistrit

... peetakse tuberkuloosijuhtude registreerimiseks, tuberkuloosi ennetamiseks, tuberkuloosihaigestumuse, levimuse ja tuberkuloosihaigete elulemuse analüüsimiseks.

Register on vajalik tervishoiuteenuste ja tuberkuloositõrje korraldamiseks, tervisepoliitikate väljatöötamiseks, diagnostika ja ravikäsitluse hindamiseks ning statistika ja teadusliku uurimistöö, sealhulgas epidemioloogiliste uuringute tegemiseks.

Registrisse kogutavad tuberkuloosi haigestumuse, tuberkuloosiravi ja ravimtundlikkuse andmed ning nende alusel koostatavad aruanded ja statistika võimaldavad täpselt jälgida haigestumise dünaamikat ja ravitulemusi ning kasutatud raviskeemide efektiivsust.

Narkomaaniaraviregistrit

... peetakse narkomaania esinemise analüüsimiseks.

Saadavad andmed on vajalikud narkomaania leviku ennetamiseks ja ravi tõhususe hindamiseks, tervishoiuteenuste korraldamiseks, diagnostika ja ravi käsitluse hindamiseks, tervisepoliitika väljatöötamiseks ning statistika ja teadusliku uurimistöö, sealhulgas epidemioloogiliste uuringute tegemiseks.

Vähi sõeluuringute register

... saadab sihtrühmas olevatele inimestele vähi sõeluuringute individuaalseid kutseid ning kogub andmeid rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringu programmide käigus tehtud uuringute tulemuste ja ravi kohta.

Andmete põhjal saab analüüsida ja regulaarselt hinnata sõeluuringuprogrammide tõhusust ja kvaliteeti ning teha epidemioloogilisi uurimistöid.

Registrite ajalugu

  • Surma põhjuste register tegutseb alates 2008. a jaanuarist (andmed on olemas al 1979. a). Enne 2008. a kogus surmapõhjuste andmeid Statistikaamet.
  • Vähiregister asutati 1978. aastal (andmed aastast 1968) ja tuberkuloosiregister 1997. aastal (andmed alates 1987). Mõlemad registrid töötavad instituudi juures alates veebruarist 2009.
  • Meditsiiniline sünniregister loodi 1991. aastal ning raseduse katkemise ja katkestamise register 1994. aastal. Alates 15. märtsist 2019 kehtib mõlemale registrile kohanduv raseduse infosüsteemi põhimäärus.
  • Vähi sõeluuringute register alustas tööd 2015. aasta jaanuaris.
  • Narkomaaniaravi andmekogus on isikustamata andmed aastatest 2008–2019, narkomaaniaraviregistrina kogutakse isikustatud andmeid alates 10. veebruarist 2020.