Research reports

Reset

Name Publish year Author

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Prostitutsioon, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Terviseseisund

2021 Tervise Arengu Instituut Download

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Prostitutsioon, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Terviseseisund

2021 Tervise Arengu Instituut Download

Categories: Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2021 Tervise Arengu Instituut Download

Käesoleva raport põhineb 2018. aastal üle Eesti HIV-testimiskabinettides kogutud andmetel. Lisaks testimise tulemustele sisaldab raport ülevaadet HIV-testimiskabinettides käinud inimeste enda välja toodud HIV-nakkusega seotud riskikäitumisest.

Categories: HIV ja AIDS

2021 Tervise Arengu Instituut Download

Eesti tervishoiukulude sarja kuuluv analüüs esitab ülevaate aastate 2003–2019 tervishoiukuludest. Kirjeldatakse kogu perioodi arenguid tervishoiusüsteemi rahastamises rahastamismudelite ja tervishoiuteenuste kaudu. Ühtlasi esitletakse viimastel aastatel tehtud ühtlustusarvutusi SHA 2011 metoodika järgi, sh käimasolevaid muutusi pikaajalise hoolduse kulude arvestuses. Põhitähelepanu on pööratud viimasele, 2019. aastale ning tervishoiukuludele ühe inimese kohta.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Tervishoiupoliitika, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2021 Mare Ruuge, Marika Inno Download

2020. aasta aprillis ja mais viidi narkootikume tarvitavate inimeste seas läbi uuring, et hinnata võimalikke muutusi narkoturul, narkootikumide tarvitamises ning tugiteenuste kättesaadavuses seoses COVID-19 piirangutega. Uuring viidi läbi mitmes Euroopa ja Ees-Aasia riigis, Eesti oli üks suurema osalejate arvuga riike.

Categories: Narkomaania, Rahvastiku tervise näitajad, Vaimne tervis

2020 Velli Kütt Download

Raport annab ülevaate "Imeliste aastate" põhiprogrammi e-õppe kogemustest viiruse leviku tõttu kehtestatud eriolukorra tingimustes 2020. aasta kevadel. TAI kogus informatsiooni nii grupijuhtidelt, lapsevanematelt kui ka koolitusi korraldanud institutsioonide esindajatelt.

Categories: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis

2020 Aire Trummal Download

Hinnanguliselt seostatakse 37% haiguskoormusest Eestis selliste käitumuslike riskidega nagu tasakaalustamata toitumine, vähene füüsiline aktiivsus, alkoholi, tubakatoodete ja narkootikumide tarvitamine. Noorte seas on üha suurem probleem kehv vaimne tervis, mis on omakorda seotud uimastite tarvitamise, haridustee poolelijätmise, õigusrikkumiste ja hilisema väiksema tööhõivega. Kuidas selliste keeruliste tagajärgede teke ära hoida?

Categories: Narkomaania

2020 Katri Abel-Ollo, Karin Streimann Download

75% veebiuuringus osalenud inimestest oli viimase 12 kuu jooksul narkootikume tarvitanud. Veebiuuringu abil on võimalik lühikese aja jooksul koguda infot raskesti haaratava narkootikumide tarvitajate sihtrühma kohta. Valimisse sattus enamik narkootikumide aktiivseid tarvitajaid, levinum narkootikum oli kanep.

Categories: Narkomaania

2020 Liilia Lõhmus, Katri Abel-Ollo Download

Analüüsi eesmärgiks oli hinnata HIV-testimist 2019. aastal ja võrrelda seda HIV-testimise juhise soovituste ja varasemate aastatega

Categories: HIV ja AIDS

2020 Kristi Rüütel Download

Uuringu eesmärk oli välja selgitada puukide esinemine Tallinna ja selle lähiümbruse avalikel rohealadel, kuivõrd arvukamalt neid linnatingimustes on ning kas ja milliseid inimese tervisele ohtlikke haigustekitajaid nad levitavad.

Categories: Puugid

2020 Julia Geller, Maria Vikentjeva Download

Tegemist on esmakordse analüüsiga Eestis, kus uuriti vähki haigestumise riski muutumist diagnoosimise aasta, patsiendi soo ja vanuse järgi ning kuhu kaasati kõiki alates 1968. aastast vähiregistrist kättesaadavaid andmed.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Vähk

2020 Viktoria Kirpu Download

Kokkuvõte põhineb 2019. a Tallinna reoveeuuringul, mis oli esimene katse analüüsida narkootikumide leide reoveest Eestis.

Categories: Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2020 Aljona Kurbatova, Katri Abel-Ollo, Aime Riikoja, Tarmo Barndõk, Vahur Hollo Download

Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade, kui sageli müüakse noortele alkohoolseid jooke vanust tõendavat dokumenti küsimata.

Categories: Alkoholitarvitamine

2020 Aire Trummal, Triin Vilms Download

Categories: HIV ja AIDS

2020 Kristi Rüütel, Elve Kaur, Jevgenia Epštein Download

Page 1 of 34