Research reports

Reset

Name Publish year Author

Raport on koostatud vastsündinute haigestumuse 2018. aasta statistika kvaliteedi kohta. Raportis kirjeldatakse statistikamenetlusi, mida kasutatakse andmekvaliteedi tagamiseks.

Categories: Tervisestatistika

2019 Eva Anderson Download

VEPA Käitumisoskuste Mäng on koolipõhine ennetusprogramm, mida on Eestis rakendatud viis õppeaastat. Raport võtab kokku õpetajate ja mentorite tagasiside kooliaastale 2018/2019.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis

2019 Aire Trummal Download

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Terviseseisund

2019 Kristi Rüütel Download

Uuring annab ülevaate Eesti täiskasvanud elanike hoiakutest uimastite tarvitamise suhtes ning erinevate uimastite, sh narkootikumide, alkoholi ja tubakatoodete tarvitamise levikust.

Categories: Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine, Vaimne tervis, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2019 Maris Salekešin, Sigrid Vorobjov, Kaire Vals Download

Categories: Tervisedendus, Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2019 Leila Oja, Mare Ruuge, Ardo Matsi Download

Raport on koostatud imikute rinnapiimaga toitmise 2018. aasta statistika kvaliteedi kohta. Raportis kirjeldatakse statistikamenetlusi, mida kasutatakse andmekvaliteedi tagamiseks.

Categories: Tervisestatistika

2019 Eva Anderson Download

The objective of this bachelor’s thesis is to supplement the data sent to The Estonian Health Insurance Fund’s database using Health Information System’s data as additional information.

Categories: Tervisestatistika

2019 Viktoria Kirpu Download

The report is on the quality of the statistics on the work of emergency and reception departments in 2018. Statistical procedures used to guarantee the quality of data are described in the report.

Categories: Tervisestatistika

2019 Eva Anderson Download

Raport annab ülevaate vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ 2018. aasta tulemustest. Programm on suunatud laste käitumisprobleemide ennetamisele ja vähendamisele ning seda rakendatakse alates 2014. aastast.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis

2019 Aire Trummal Download

Ülevaade Tervise Arengu Instituudist ning tema teadus- ja arendustööst ning kommunikatsioonitegevustest.

Categories: Tervisedendus

2019 Tervise Arengu Instituut Download

The report provides an overview of the amount and quality of dental care data provided to the Health Information System in 2016. The 2016 data gives an opportunity for the first time to analyse the annual data on dental care received by the HIS and compare them with data from aggregated dental visits collected by the National Institute for Health Development.

Categories: Tervisestatistika

2019 Hedi Liivlaid Download

Raport on koostatud erakorralise meditsiini ja vastuvõtuosakondade töö 2018. aasta statistika kvaliteedi kohta. Raportis kirjeldatakse statistikamenetlusi, mida kasutatakse andmekvaliteedi tagamiseks.

Categories: Tervisestatistika

2019 Eva Anderson Download

Raportis esitatakse lühiülevaade HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogilisest olukorrast Eestis aastatel 2010–2018. Koostamisel on kasutatud Terviseameti, Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi andmeid ning erinevaid teadusartikleid ja rahvusvahelisi väljaandeid.

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Terviseseisund

2019 Kristi Rüütel, Terviseamet Download

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (tuntud k lühendiga HBSC) toimus 2018. a kevadel. Uuring on 11–15aastaste noorte eluviisidest ja heaolust. Tabeliraamatus on esitatud peamiselt arvandmed – uuringu kesksemad tulemused taustaandmetega.

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine, Vaimne tervis, Mittenakkushaigused

2019 Leila Oja, Jaana Rahno, Jaanika Piksööt Download

Kvalitatiivse uuringu raport annab ülevaate teguritest, mis soodustavad või takistavad ennetusprogrammide ja VEPA programmi rakendamist vene õppekeelega koolides õpetajate, koolide juhtkondade esindajate ja linna haridusüksuste töötajate hinnangul.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis

2019 Aire Trummal Download

Page 3 of 34