Research reports

Reset

Name Publish year Author

Raport annab ülevaate tervise infosüsteemi edastatud 2016. a hambaravi andmete hõivest ja kvaliteedist.

Categories: Tervisestatistika

2018 Hedi Liivlaid Download

Ülevaade perearstiabisse pöördumise põhjustest ning perearsti ja -õe tööjaotusest visiitide põhjal. Analüüsitud on 2017. aastal Eesti Haigekassale perearstiabiasutuste poolt esitatud raviarveid

Categories: Tervisestatistika

2018 Natalja Eigo, Merike Rätsep, Eva Anderson, Liisi Panov, Viktoria Kirpu, Katre Väärsi, Diana Sokurova Download

Uuringu eesmärk oli leida unikaalsete isikute arv Eestis, kel on diagnoositud HIV ning analüüsida HIV-ravile jõudmist ja seal püsimist.

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2018 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu Download

The National Institute for Health Development continues to publish reports on injuries and the causes of injuries of Estonian inhabitants. The injury statistics is based on medical invoices submitted by health care providers to the Estonian Health Insurance Fund in 2017.

Categories: Tervisestatistika

2018 Liisi Panov Download

Analüüsiga uuriti tervishoiuteenuse osutajate poolt tervise infosüsteemi edastatavate andmete kaetust võrreldes Tervise Arengu Instituudile saadetud andmetega. Uuritavateks tunnusteks võeti 2016. a statsionaarselt ja päevaravilt lahkunute arvud haiglate kaupa.

Categories: Tervisestatistika

2018 Natalja Eigo, Viktoria Kirpu Download

Aastatel 2014–2017 viisime koos koostööpartneritega läbi kohaliku tasandi alkoholipoliitika pilootprojekti, kus osales kuus sotsiaalmajanduslikult ja regionaalselt erinevat omavalitsust. Raport annab ülevaate projekti kulgemisest, tehtud uuringute tulemustest ning toob ära peamised järeldused ja õppetunnid.

Categories: Tervisedendus, Tervis paikkonnas, Laste ja noorte tervis, Alkoholitarvitamine, Tervishoiupoliitika

2018 Aire Trummal, Maali Käbin, Triinu Purru Download

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2018 Maris Salekešin, Sigrid Vorobjov Download

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Prostitutsioon, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Terviseseisund

2018 Kaire Vals Download

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Prostitutsioon, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Terviseseisund

2018 Kaire Vals Download

Categories: Tervisestatistika

2018 Eva Anderson Download

Categories: Tervisestatistika

2018 Viktoria Kirpu Download

Raportis antakse ülevaade eesti- ja venekeelse vanemliku kompetentsuse küsimustiku (PSOC) faktorstruktuurist kahe lastevanemate uuringu andmetel.

Categories: Tervisedendus, Vaimne tervis

2018 Aire Trummal, Maarja Kukk, Kirsti Akkermann Download

Raportis antakse ülevaade kahe lapse käitumise küsimustiku (ECBI ja SDQ) ning vanemliku kompetentsuse küsimustiku (PSOC) psühhomeetrilistest omadustest, skooridest ja normidest 2-12-aastaste laste vanemate uuringu andmetel.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis

2018 Aire Trummal, Maarja Kukk Download

Ülevaade Eesti elanike vigastuste ja nende põhjuste kohta. Eraldi on vaadeldud laste ja täiskasvanute, nii naiste kui meeste, vigastusi. Statistika aluseks on 2017. a tervishoiuteenuse osutajate poolt Haigekassale esitatud raviarved ning surma põhjuste registri andmed.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2018 Liisi Panov Download

VEPA Käitumisoskuste Mäng on koolis kasutatav sekkumisprogramm, mis loob klassis õppimist soodustava keskkonna ning ennetab või vähendab laste käitumisega seotud raskusi. VEPA-t on Eesti koolides rakendatud neli aastat. Raport võtab kokku 2017/2018. õppeaasta tulemused.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis

2018 Aire Trummal Download

Page 5 of 34