Research reports

Reset

Name Publish year Author

Data on all cancer cases in Estonia is collected by Estonian Cancer Registry.

Categories: Vähk, Mittenakkushaigused

2020 Kaire Innos, Margit Mägi, Pille Härmaorg Download

Vähihaigestumusstatistika põhineb kogu rahvastikku hõlmava vähiregistri andmetel.

Categories: Vähk, Mittenakkushaigused

2020 Kaire Innos, Margit Mägi, Pille Härmaorg Download

2019. a kevadel tehti Eesti üldhariduskoolide 8. ja 9. klasside õpilaste hulgas uuring eesmärgiga hinnata koolinoorte tubakatoodete, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamist ning nende kolme liiki uimastite tarvitamisega seotud käitumist ja hoiakuid.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2020 Sigrid Vorobjov, Merili Tamson Download

Raport annab ülevaate vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ 2019. aasta koolituste tulemustest. Programm on suunatud laste käitumisprobleemide ennetamisele ja vähendamisele ning seda on Eestis rakendatud viis aastat.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis

2020 Aire Trummal Download

Aruanne esitleb juhuslikustatud kontrolluuringu (RTC) tulemusi alkoholitarvitamise vähendamisele suunatud veebipõhise eneseabiprogrammi „Selge“ tõhususe hindamisel Eesti oludes.

Categories: Tervisedendus, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Vaimne tervis

2020 Sigrid Vorobjov, Esta Kaal Download

Raport annab ülevaate 2019. aasta uuringust, mis kaardistas tervist toetavaid praktikaid töökohal. Esitatud on Eesti avaliku ja erasektori organisatsioonide tulemused, tervist edendatavate töökohtade võrgustiku liikmete tulemused ning võrgustikku kuuluvate ja mittekuuluvate organisatsioonide võrdlus. Uuringus osales 433 organisatsiooni.

Categories: Tervisedendus

2020 Aire Trummal, Külli Luuk Download

Ülevaade Tervise Arengu Instituudist ning tema teadus- ja arendustööst ning kommunikatsioonitegevustest.

Categories: Tervisedendus

2020 Tervise Arengu Instituut Download

Analüüsis esitatakse 2009–2018. aasta maakondlik haiglate, ravivoodite ja patsientide statistiline ülevaade.

Categories: Tervisestatistika

2020 Merike Rätsep, Katrin Tomson Download

Raport annab ülevaate, milline oli 2018. aastal Eesti koolilaste tervis, tervise- ja riskikäitumine ning pere- ja koolielu. Siit leiab vastused ka sellele, kuidas on muutunud noorte elukeskkond, suhtumine ja hoiakud.

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine, Vaimne tervis, Mittenakkushaigused, Terviseseisund

2020 Leila Oja Download

Tervisestatistika kasutajauuring annab teadmisi tervisestatistiliste andmete kasutamisest, võrdleb neid varasemate küsitluste näitajatega. Tervisestatistika kasutajauuringut on tehtud regulaarselt iga kolme aasta järel alates 2007. aastast.

Categories: Tervisestatistika

2020 Ingrid Valdmaa, Anastassia Urgjumova Download

Uuringu eesmärk oli mõista, kuidas paikkondlikku ennetust mõtestatakse ning millised väljakutsed mõjutavad igapäevatööd kohalikul tasandil.

Categories: Tervisedendus, Tervis paikkonnas

2019 Karin Streimann Download

The current analysis presents an overview of the number, gender, age, workload, hourly wages, migration, geographical distribution and distribution between public and private sectors of health care personnel across different occupations in 2017.

Categories: Tervisestatistika

2019 Katrin Tomson Download

Uuringu eesmärk oli hinnata, kuivõrd mõjutavad liikumist soodustavad tingimused õpitulemusi liikumise valdkonnas lasteaia kooliks ettevalmistavas rühmas.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Liikumine

2019 Liilia Lõhmus, Leila Oja, Alice Haav Download

Raportis käsitletakse vigastusi alla 18-aastaste laste hulgas aastatel 2016–2018. Tulemuste statistilise seoste leidmiseks viidi läbi dispersioonanalüüs, kasutati T- ja χ2-teste ning lisaks Fisheri LSD, Bonferroni ning Tukey-Krameri teste.

Categories: Laste ja noorte tervis, Tervisestatistika, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2019 Viktoria Kirpu, Katre Väärsi Download

Uuringu eesmärk oli välja selgitada HIV-nakkuse, B- ja C-hepatiidi markerite ning narkootikumide tarvitamise ja seksuaaleluga seotud riskikäitumise levimus Narva linnas ja lähiümbruses elavate narkootikume süstivate inimeste hulgas.

Categories: HIV ja AIDS, Tervis paikkonnas, Tervisestatistika, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2019 Maris Salekešin, Sigrid Vorobjov Download

Page 2 of 34